Skip to menu

Server Admin

XE3 설치

inkwang@gmail.com 2019.02.25 15:20 Views : 160

XE3 설치

 

1) 디렉토리 퍼미션 점검

chmod -R 777 storage

chmod -R 777 bootstrap

cd config

chmod -R 777 production

 

2) PHP extension 필수 점검 / php7.0 이상 

- PDO PHP Extension

- cURL PHP Extension

- FileInfo PHP Extension

- GD PHP Extension

- Mbstring PHP Extension

- OpenSSL PHP Extension

- Zip PHP Extension

 

yum install php-pecl-zip

yum -y install php-gd php-ldap php-odbc php-pear php-xml php-xmlrpc php-mbstring php-soap curl curl-devel php-mysqli

 

3) MariaDB or MySQL 5.1 이상

 

 

No. Subject Author Date Views
17 ssh key 인증키 사용 John 2020.09.03 2
16 Local DNF Repository on CentOS 8 John 2020.09.03 2
15 nfs 설치 John 2020.09.03 1
14 firewall-cmd John 2020.08.29 1
13 centos 8 APM 설치 John 2020.08.27 1
12 GitHub 사용 John 2020.05.12 26
11 그누보드 설치 문제점 해결 John 2020.04.19 393
10 phpMyAdmin 설치 John 2020.04.15 23
9 디렉토리 색상 변경 inkwang@gmail.com 2019.02.25 2385
» XE3 설치 inkwang@gmail.com 2019.02.25 160
7 XE 설치 inkwang@gmail.com 2019.02.25 137
6 mariaDB 설치 & 운영 inkwang@gmail.com 2019.02.25 139
5 php 7 install inkwang@gmail.com 2019.02.25 163
4 httpd setup inkwang@gmail.com 2019.02.25 139
3 sshd port 변경 inkwang@gmail.com 2019.02.24 172
2 vsftpd 설치 & 설정 inkwang@gmail.com 2019.02.24 142
1 Fail2ban 설치 inkwang@gmail.com 2019.02.24 146
Up