Skip to menu

Server Admin

XE3 설치

inkwang@gmail.com 2019.02.25 15:20 Views : 120

XE3 설치

 

1) 디렉토리 퍼미션 점검

chmod -R 777 storage

chmod -R 777 bootstrap

cd config

chmod -R 777 production

 

2) PHP extension 필수 점검 / php7.0 이상 

- PDO PHP Extension

- cURL PHP Extension

- FileInfo PHP Extension

- GD PHP Extension

- Mbstring PHP Extension

- OpenSSL PHP Extension

- Zip PHP Extension

 

yum install php-pecl-zip

yum -y install php-gd php-ldap php-odbc php-pear php-xml php-xmlrpc php-mbstring php-soap curl curl-devel php-mysqli

 

3) MariaDB or MySQL 5.1 이상

 

 

No. Subject Author Date Views
12 GitHub 사용 John 2020.05.12 4
11 그누보드 설치 문제점 해결 John 2020.04.19 197
10 phpMyAdmin 설치 John 2020.04.15 4
9 디렉토리 색상 변경 inkwang@gmail.com 2019.02.25 2363
» XE3 설치 inkwang@gmail.com 2019.02.25 120
7 XE 설치 inkwang@gmail.com 2019.02.25 112
6 mariaDB 설치 inkwang@gmail.com 2019.02.25 112
5 php 7 install inkwang@gmail.com 2019.02.25 135
4 httpd setup inkwang@gmail.com 2019.02.25 113
3 sshd port 변경 inkwang@gmail.com 2019.02.24 137
2 vsftpd 설치 & 설정 inkwang@gmail.com 2019.02.24 117
1 Fail2ban 설치 inkwang@gmail.com 2019.02.24 114
Up